Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

Arbetsmiljön inom vår verksamhet skall vara trygg. En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje individ trivs och utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är att arbetsplatsen är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och aktivt arbetar för jämställdhet.  

 

Med jämställdhet menas att alla människors synsätt, erfarenheter och kompetens skall värderas lika och ses som värdefulla tillgångar i strävan att uppnå en effektiv organisation med ett gott samarbetsklimat oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning.  Jämställdhet i arbetslivet innebär lika villkor för alla när det gäller arbete, anställning och andra villkor samt utvecklingsmöjligheter. 

 

  • Diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier får inte förekomma.  
  • Alla ska vara försäkrade om att de bedöms och utvärderas på objektiva grunder och inte utifrån kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller funktionsvariation. 
  • Målet är att en ärlig och öppen attityd råder på arbetsplatsen där alla känner sig trygg att utrycka sig och utvecklas. 
  • Alla inom MR skall verka för likabehandling och aktivt främja allas lika rättigheter och möjligheter. 
  • Alla berörda parter inom MR skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon utsätts för kränkning, trakasserier eller diskriminering, och har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet. 

 

Omfattning av denna Policy

Denna Policy är framtagen av Sveriges Maskinringar Ek. för. (”MR Sverige”) men tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

 

Ändringar i denna Policy

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna policy. Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

17 december 2020

Styrelsen för MR Sverige

 

 

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!