Stadgar & Villkor

Betalrutiner stadgar och allmänna villkor

Nedan följer en rad rutiner kring fakturering, provision, utbetalningar, kostnader samt styrande dokument som stadgar och allmänna villkor som du som medlem behöver ha läst igenom och förstått.
 

Provision

När MR Öst förmedlar medlemmars tjänster eller produkter så tar MR Öst provision på den fakturerbara summan. Det är så MR får sina intäkter. Provisions storlek beror på om det är MR Öst som har förmedlat uppdraget eller om det är medlems egna uppdrag, så kallad fakturatjänst.
 

Uppdrag förmedlade av MR Öst

Får medlem ett uppdrag av MR Öst så är det MR Östs uppdrag och tidrapporter skall lämnas till MR Öst för fakturering. Provision är 5%
Provision plus moms dras från utföraren innan utbetalning från MR Öst.
Ibland byggs en relation upp mellan medlem och kund över tid och det är bra men uppdraget ska ändå faktureras genom MR Öst.  

MR Öst står kreditrisken vid uppdrag förmedlade av MR Öst förutsatt att uppdraget är korrekt utfört enligt kundens önskemål.

 

Utbetalning

MR Öst använder omvänd fakturering vilket betyder att medlemmar lämnar en tidrapport till MR Öst och MR Öst fakturerar kund och betalar ut till medlem. En specifikation så kallad avräkning skickas till medlem via epost. Utbetalning sker 30 dagar från att tidrapport ankommit till kontoret. Tidrapporter ska lämnas in efter avslutat uppdrag eller vid månadsskifte, senast den 5:e påföljande månad. Vinterväghållning ska medlemmar lämna in vid månadsskifte.


Medlemmars egna uppdrag

Har medlemmar egna uppdrag och vill få hjälp med fakturering så kallad fakturatjänst så är provisionen 3% Medlem får 0,5% i rabatt vid inrapportering via MR Öst affärssystem.
Provision plus moms dras från utföraren innan utbetalning från MR Öst.
Utbetalning sker till medlem först efter att kund har betalat till MR Öst.
MR Öst står inte kreditrisken på medlemmars egna jobb. Om kunden bestrider fakturan vid egna uppdrag stoppas betalning till dess att orsaken är utredd.

 

Förskott

MR Öst kan betala förskott på era uppdrag, dock i mån av MR Östs likviditet. Detta innebär att när ni har rapporterat in ett färdigt uppdrag så kan ni få pengarna utbetalda på 2-3 dagar. Kravet är att det är ett uppdrag som MR Öst har gett er. MR betalar inte förskott på fakturatjänst dvs medlemmars egna uppdrag. Vid snöröjning gäller månadsvis fakturering och förskott kan betalas på inlämnade underlag efter avslutad månad. MR tar 8% ränta på de dagar som förskottsbetalas.

 

Övriga kostnader

Då MR Öst är en ekonomisk förening så har varje medlem en insats och en rösträtt. Därutöver betalar alla medlemmar aktiva som passiva en serviceavgift en gång per år. Detta styrs av föreningens stadgar och lagen om ekonomisk förening.

 

Insats

Föreningens insats är 500kr, max en insats per medlem. Insatsen kan betalas tillbaka vid utträde.

 

Medlemskap

Medlemskap löper per kalenderår. Vid utträde ur föreningen skall medlem skriftligen säga upp sitt medlemskap senast 31 december för att inte behöva vara medlem under hela följande år. Sägs medlemskapet upp under året är medlemskapet gällande året ut.

 

Serviceavgift

År 2024:  1550kr + moms per medlem.

 

 

 

ALLMÄNNA VILLKOR & STADGAR

MR Öst är en ekonomisk förening och våra medlemmar är mycket viktiga. Genom de allmänna villkoren vill MR förtydliga vad som kan förväntas av ett medlemskap och vad föreningen förväntar sig av sina medlemmar. Genom att följa våra allmänna villkor kan vi värna om medlemmarna mot en eller ett par medlemsföretag som missköter sig.

 

Föreningens stadgar och dokumentet, Allmänna villkor är viktiga dokument som varje medlem ska ha kännedom om.

Klicka här för att ta del av STADGAR och ALLMÄNNA VILLKOR