MR Mälardalen
   

Kvalitet- och miljöpolicy

Kvalitets- och Miljöpolicy


MR är en stor aktör inom gröna näringarna och vi ger livskraft åt Sveriges landsbygd.

MR är en stor aktör inom de gröna näringarna och erbjuder, genom våra ca 4 000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog. Alla som arbetar inom MR och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa principerna nedan och integrera kvalitet och miljö i allt vi gör.

Miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet och vår ledstjärna ska vara att bedriva ett miljöarbete så att våra tjänster ses som ett miljöanpassat alternativ.
Verksamheten skall till alla delar överensstämma med gällande lagar, förordningar samt andra regler och krav.

Vi ska följa gällande miljölagstiftning och driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.
Vi skall aktivt påverka och stödja miljöarbetet hos våra anslutna medlemsföretag.
Vår strävan är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.

MRs verksamhet ska kännetecknas av kvalité i alla processer och därigenom förmedla mervärde till kunder och medlemmar, sett utifrån deras behov och förväntningar. Detta uppnås genom:

  • Kund/medlemsfokus: Genom lyhördhet för medlemmar och kunder förstår och tillgodoser vi deras förväntningar och behov. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav. MR ska vara en samarbetspartner att känna fullt förtroende för.
  • Ett helhjärtat engagemang från ledare och medarbetare: Nyckeln till vår framgång ligger i vår breda bas med ca 4 000 anslutna medlemsföretag som alla brinner för det de gör. Med hjälp av ledare som vågar utmana, bryta mönster och har förmågan att fånga upp medarbetare och medlemmars idéer får vi fram vår förenings maximala potential
  • Aktiv processtyrning där ständig förbättring eftersträvas: Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och medlemmars föränderliga behov. 

De här principerna tillsammans med vår värdegrund, och våra policys utgör navet i vår verksamhet. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

Omfattning av denna Policy

Denna Policy är framtagen av Sveriges Maskinringar Ek. för. (”MR Sverige”) men tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

Ändringar i denna Policy

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna policy. Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

 

 25 mars 2021

Styrelsen för MR Sverige

 

 

Bli medlem i MR Mälardalen

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!