MR Gotland
   

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

MR är en stor aktör inom de gröna näringarna och erbjuder, genom våra ca 4 000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog.

MR ska vara en säker arbetsplats där alla trivs och är trygga. Vi lånar våra medarbetare från deras familjer och anhöriga och vi vill att det ska lämna oss lite bättre än de kom - varje dag, varje år. Några erfarenheter rikare, några skratt senare och alltid med en god magkänsla, så bygger vi laganda i världsklass.

Alla som arbetar inom MR och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa principerna nedan:

 • Säkerhet först: Medarbetarnas/medlemsföretagens ansvar är tydligt för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Var och en ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Det är också varje medarbetares/medlemsföretags ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.
   
 • Vi möter externa krav: MR ska verka i enlighet med de lagkrav och andra relevanta krav som ställs på organisationen från ett arbetsmiljöperspektiv.
  Arbetsmiljöfrågor beaktas i samtliga delar i vår verksamhet och vi arbetar med att ständigt utvärdera och förbättra verksamheten med avseende på arbetsmiljö och säkerhet.
   
 • Vi är tydliga: Ansvar och rollfördelning är klar och tydlig vilket leder mot ständigt förbättrad och säkrare arbetsmiljö.
   
 • Vi riskbedömer: När vi står inför förändringar i verksamheten ska vi diskutera arbetsmiljö- och miljöfrågor, undersöka risker och bedöma konsekvenser. Detta gör vi i samverkan och kan på så vis i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

De här principerna tillsammans med vår värdegrund och policys utgör navet i vår verksamhet. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

Omfattning av denna Policy

Denna Policy är framtagen av Sveriges Maskinringar Ek. för. (”MR Sverige”) men tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

 

Ändringar i denna Policy

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna policy. Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

 

17 december 2020

Styrelsen för MR Sverige

 

 

 

 

Foder & halmförmedling

Vi förmedlar och fraktar halm och grovfoder till kunder över hela Gotland.

Klicka vidare för att fylla i formulär.

Bli medlem i MR Gotland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!