Sekretess- och personuppgiftspolicy

Sekretess- och personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på MR. Vi inser behovet av lämpligt skydd för och hantering av alla personuppgifter som du delar med oss. För att hjälpa dig tillhandahåller vi denna policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling som förklarar hur vi behandlar uppgifterna och de val du kan göra om sättet på vilket dina uppgifter kan samlas in och användas.

Personuppgifter som samlas i vårt affärssystem lagras och behandlas inom EU/EES och ingen överföring till tredje land görs. Genom att registrera personuppgifter via någon av våra webbplatser, använda tjänsten Mina Sidor eller på annat sätt tillhandahålla MR kontoren personuppgifter för manuell registrering samtycker du till all sådan överföring av uppgifter inom EU/EES.

Omfattning av denna Policy

Denna Policy är framtagen av Sveriges Maskinringar Ek. för. (”MR Sverige”) men tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

Policyn omfattar samtliga komponenter i MRs affärssystem likväl som e-post, brev, telefon och webbplatser.

Vilken information vi samlar in

Denna policy tillämpas på alla personuppgifter som samlas in av eller skickas till oss. Med "personuppgifter" avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Du behöver inte lämna några personuppgifter till oss om du endast vill surfa på våra webbplatser.

Vi samlar in personuppgifter om dig som medlem när:

 • du ansöker om medlemskap
 • du anmäler kurser & behörigheter för registrering
 • du anmäler närmast anhöriguppgifter för registrering
 • du registreras för ett användarkonto i Next
 • du deltar i undersökningar och utvärderingar
 • du ansöker om ett jobb eller skickar in din meritförteckning
 • du skickar frågor eller kommentarer till oss

Vi samlar in personuppgifter om dig som företräder en kund/leverantör/övrig intressent när: 

 • du är angiven som kontaktperson i upphandlingsunderlag/orderunderlag eller likande som föranleder en affärsrelation
 • du är angiven som kontaktperson i övriga ärenden som rör kontroll, samhällsfunktioner eller lagefterlevnad (tex kontaktperson på Skatteverket, kommunen etc)
 • du ansöker om ett jobb eller skickar in din meritförteckning
 • du skickar frågor eller kommentarer till oss via e-post eller formulär
 • du brevledes eller via telefon lämnar kontaktuppgifter till oss och där behovet av att registrera dem kan motiveras av en affärsrelation eller övrigt ärende

Insamlade personuppgifter kan inkludera:

 • ditt för- och efternamn
 • din titel och ditt företagsnamn
 • din hemadress, faktureringsadress eller annan fysisk adress (inkluderat gatunamn, namn på ort eller stad, postnummer, land)
 • din e-postadress
 • ditt telefonnummer
 • ditt personnummer i fall där det krävs (kunduppdrag hos privatperson där ROT/RUT avdrag önskas eller som enskild näringsidkare vid ansökan om medlemskap och personnumret är företagets org. nr.)
 • närmast anhöriginformation (förnamn, efternamn, hemtelefon och mobilnummer)
 • kurser och behörigheter
 • alla andra uppgifter som gör att MR kan ta kontakt med dig fysiskt eller via nätet
 • all information som vi samlar in från dig på nätet och som vi bevarar i samband med ditt konto, såsom ditt användarnamn och lösenord
 • all annan information som du tillhandahåller oss när du kommunicerar med oss

Vi kan även registrera IP-adressen som du använder för att ansluta dig till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att, tillmötesgå dina förfrågningar om information, matcha rätt utförare till rätt kunduppdrag, hantera din jobbansökan, vid nödlägen informera närmast anhöriga, erbjuda medlemsrabatter och medlemsförmåner, möjliggöra ditt deltagande i tävlingar och undersökningar och genomföra de transaktioner du har begärt.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka vissa standardiserade meddelanden såsom välkomstbrev vid ansökan om medlemskap eller betalningspåminnelser. Vi kan också kontakta dig för att informera om rabattavtal eller andra förmåner som föreningen förhandlar fram till nytta för medlemmarna. Som medlem kan vi även rikta erbjudanden om kurser och utbildningar till dig.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för begränsningar som följer av lag eller avtal samt rimligt varsel. Om du vill återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på info@mrsverige.se Vi kommer att informera dig om innebörden av att återkalla samtycke.

Personuppgifter som samlas in på nätet kan kombineras med information som du lämnar till oss på andra sätt, såsom genom e-post, telefonsamtal till MR kontoren, via formulär eller på mässor.

Cookies

En cookie är en liten datafil som ofta inkluderar en unik identifierare som skickas till webbläsaren i din dator eller mobiltelefon från webbplatsens dator och som sparas på din enhet. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om dess inställningar tillåter det. För att skydda din integritet tillåter din webbläsare en webbplats att få åtkomst endast till de cookies som webbplatsen redan har skickat till dig, inte till de cookies som har skickats till dig från andra webbplatser.

Våra webbplatser använder cookies. Om du väljer att avaktivera cookies i din webbläsare kan det bli omöjligt för dig att genomföra vissa aktiviteter på våra webbplatser. Vi använder ett fåtal tredje parter för att kontrollera webbtrafik, statistik, klickfrekvens och andra aktiviteter på våra webbplatser. Med vårt tillstånd kan sådana tredje parter använda cookies, våra webbloggfiler, webbfyrar och andra kontrolltekniker för att utvärdera användningen av våra webbplatser.

Nuvarande versioner av webbläsare erbjuder förbättrade användarkontroller avseende placeringen och varaktigheten av cookies både från första och tredje part. Sök efter "cookies" i din webbläsares hjälpmeny för mer information om vilka inställningar du kan göra för cookies.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna. Vi anlitar leverantörer för att genomföra vissa uppgifter å våra vägnar. Till exempel kan externa leverantörer: underhålla vårt IT-system och erbjuda användarsupport, hjälpa oss i samband med marknadsföring och kommunikation, trycka och distribuera vår medlemstidning/årsbok. Leverantörerna kommer endast att få tillstånd att erhålla de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsterna. De är förpliktade att bevara konfidentialiteten hos de uppgifter som mottas å våra vägnar och de får inte använda uppgifterna för andra ändamål.

Vi kan få åtkomst till och/eller avslöja dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att: (a) agera i enlighet med lag eller i rättsligt förfarande som vi är föremål för, (b) uppfylla polisens eller offentliga myndigheters krav på tillhandahållande av information, (c) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom (inkluderat verkställighet av våra avtal), eller (d) agera vid brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för våra anställda eller medlemmar av allmänheten.

Vi eller våra närstående maskinringar kan fusioneras med varandra eller andra föreningar. Vi kommer att sträva efter lämpligt skydd av personuppgifter vid dessa typer av transaktioner.

Dina val

Du väljer om du lämnar personuppgifter till oss eller inte. Om du väljer att inte lämna de personuppgifter som vi ber om eller om du vill få dina sedan tidigare registrerade uppgifter borttagna kan du komma att nekas förmåner som är förknippade med ditt medlemskap, gå miste om information eller missa arbetstillfällen. Om du väljer att ha en relation med oss såsom en avtals- eller annan affärsrelation, kommer vi naturligtvis fortsätta att kontakta dig i samband med affärsrelationen.

Hur du kan hålla dina uppgifter uppdaterade

Vi strävar efter att hålla alla dina personuppgifter korrekt registrerade. Vi har infört tekniska lösningar, hanteringsprocesser och riktlinjer för att hjälpa till att hålla uppgifterna uppdaterade. Vi tillhandahåller den registerförda personen, via e-post med länk, enkel åtkomst till sina personuppgifter så att de kan granska och korrigera dem. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi även att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi ger åtkomst eller gör några ändringar av uppgifter som vi bevarar.

Säker bevaring av dina personuppgifter

Vi tar det förtroende som du visar oss på allvar. För att skydda mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande eller ändring av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder. Den fysiska säkerheten är utformad för att förebygga obehörig åtkomst till databasutrustning. Elektroniska säkerhetsåtgärder, såsom brandväggar, tillträdesbegränsningar och kryptering ger skydd mot dataintrång och annan obehörig åtkomst. MR Sverige reglerar via sekretessavtal åtkomst till personuppgifter för de personer i vår organisation, eller hos våra ombud, som har ett specifikt affärssyfte att bevara och behandla personuppgifter.

Om vi trots vidtagna åtgärder skulle drabbas av en personuppgiftsincident lägger vi stort fokus på att omgående informera våra registerförda personer om det inträffade. Vi anmäler även incidenten till Datainspektionen inom 72 timmar enligt de regler för rapportering som de tillhandahåller.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla det syfte/de syften för vilket de samlades in och för att efterleva tillämpliga lagar. Ditt samtycke till sådana syften fortsätter att gälla efter att vår relation med dig har avslutats.

Verkställighet

Vi kommer regelbundet att granska vår efterlevnad av denna Policy. Du är välkommen med frågor eller funderingar kring denna policy eller vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss via den länk eller adress som anges nedan. När vi mottar skriftliga frågor och funderingar på denna adress är det vår policy att kontakta den enskilda användaren angående dennes funderingar. Vi kommer att undersöka och försöka reda ut funderingar kring användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med de principer som anges i denna policy.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 år och våra webbplatser riktas inte mot barn under 13 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att inta en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen på nätet.

Länkar till andra sidor

Vissa sidor på våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Vi tar inget ansvar för och har ingen kontroll över förfaranden avseende integritet eller innehåll på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom riktlinjerna om integritet på respektive webbplats du besöker.

 

Hur du kan kontakta oss för åtkomst, granskning eller korrigering av dina uppgifter

Vi vidtar kommersiellt rimliga ansträngningar för att hålla dina uppgifter fullständiga, uppdaterade och korrekta. För att kontakta oss eller få åtkomst till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss när som helst eller att skriva till oss:

info@mrsverige,se
 

Ändringar i denna Policy

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna policy. Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

 

17 december 2020

Styrelsen för MR Sverige

 

Bli medlem i MR Åland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!